Netherlands

Jurdisch Algemene Voorwaarden

Jurdisch Algemene Voorwaarden

De website is bedoeld voor eigen gebruik van de gebruiker bij het bekijken van aldaar beschikbare informatie over State Street Corporation en haar dochterondernemingen (‘State Street’). Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de hierin vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. State Street behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen, hetgeen zij kan doen door wijzigingen van de website te publiceren. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoeken wij u de website niet te bezoeken.

Aanduiding van auteursrecht en auteursrechtbeleid

De inhoud van deze website is beschermd volgens het geldende auteursrecht. Het is niet toegestaan om de inhoud hiervan te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen of hierop tekst, afbeeldingen, video-, audio- of ander materiaal te publiceren.

Webinhoud en materiaal

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten en diensten die op deze website zijn beschreven, zijn mogelijk niet voor alle gebruikers geschikt. De inhoud van dit document vormt geen aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten, producten of diensten. DAARNAAST IS DE INHOUD HIERVAN NIET BESTEMD VOOR TOEGANG DOOR, DISTRIBUTIE AAN OF GEBRUIK DOOR PERSONEN OF ENTITEITEN IN RECHTSGEBIEDEN OF LANDEN WAARIN EEN DERGELIJKE TOEGANG, DISTRIBUTIE OF GEBRUIK IN STRIJD ZOU ZIJN MET PLAATSELIJKE WET- OF REGELGEVING. Niet alle op deze website vermelde producten en diensten zijn in alle rechtsgebieden beschikbaar.

Bepaalde onderdelen of pagina’s van deze website zijn onderworpen aan aanvullende openbaarmaking en disclaimers. In het geval van strijdigheid tussen deze openbaarmakingen en disclaimers en de onderhavige voorwaarden, zijn de aanvullende openbaarmakingen en disclaimers van toepassing op deze onderdelen en pagina’s.

Vrijblijvend

State Street doet geen uitspraken (expliciet of impliciet) over de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op deze website gegeven informatie en opinies. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niets op deze website kan worden opgevat als financieel, juridisch, fiscaal of ander advies, noch moet er een belegging worden gedaan of andere beslissing worden genomen uitsluitend op basis van de inhoud van de website.

Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

De informatie en inhoud op de website worden ‘in de huidige staat’, ‘als beschikbaar’ aangeboden. State Street doet geen uitspraken over de geschiktheid van de inhoud van de website. State Street wijst alle garanties en verklaringen af met betrekking tot de inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op rechten van derden en afwezigheid van virussen of andere verontreiniging.

State Street is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade, incidentele of speciale schade of als voorbeeld of als straf bedoelde schadevergoeding ten gevolge van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, ongeacht of State Street in kennis is gesteld van de kans dat een dergelijke schade optreedt, en ongeacht de aard van de handeling, of de aanspraak berust op een overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van een eventueel vereiste telefoon, computerhardware, software en andere apparatuur die vereist is voor de toegang tot en het gebruik van deze website.

Links naar derden

State Street kan op deze website met links verwijzen naar andere websites. State Street heeft geen controle over websites van derden en doet geen uitspraken over de inhoud van dergelijke websites, en wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af met betrekking daartoe

Toepasselijk recht

De toegang tot en het gebruik van deze website door de gebruiker worden, evenals deze algemene voorwaarden waaronder de beperking van aansprakelijkheid, beheerst door de Engelse wetgeving, onverlet mogelijke beginselen of rechtsconflicten.